लापता….

लापता…. शामराजा अनवर अंसारी आरमोरी बर्डी येथुन दी.४-३-२०२३ ला निघून गेला आहे तरी कुणाला आढळून आल्यास खालील पत्त्यावर संपर्क साधावा. ही विनंती संपर्क.8055749592 अनवर अलीहुसेन अंसारी